mobile logo

Pizza Sifneiko

with ladotyri cheese from Paros, fresh sour cheese, pancheta and fresh oregano